כתיבת אופציית CALL


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה: כתיבת אופציית CALL במחיר מימוש X.

הערות:
ההפסד מכתיבת האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל ולכן ישנה דרישת בטחונות.
הרווח מכתיבת האופציה מוגבל ושווה לסכום שקיבל כותב אופציה מכתיבתה.

דוגמא:
כתיבת אופציית C1500 AUG בשער מכירה של 800 ₪.
האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית CALL (אופציית קול/רכש) על מדד ת"א 25, במחיר מימוש 1,500, שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש אוגוסט ועלותה 800 ש"ח לרוכש.כתיבת אופציית CALL

האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית CALL (אופציית קול/רכש) על מדד ת"א 25, במחיר מימוש 1,500, שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש אוגוסט ועלותה 800 ש"ח לרוכש.הסבר:
מחיר המימוש של האופציה הוא 1,500, ולכן נצפה לפקיעה הנמוכה מ- 1,500 נקודות.
במידה ושער הפקיעה של האופציות יהיה נמוך מ- 1,500 נקודות (מדד ת"א 25 יעמוד בסוף חודש אוגוסט מתחת ל- 1,500 נקודות) האופציה תפקע מחוץ לכסף, ערכה הפנימי של האופציה יהיה אפס. האופציה לא תהיה רווחית לרוכש האופציה, והוא הפסיד את הפרמיה ששילם עבורה, אך מצד שני כותב האופציה ירוויח את הפרמיה שקיבל ממכירתה ולא יפסיד כסף ממכירתה, מכיוון שוויה הוא אפס.
במידה ושער הפקיעה של האופציות יהיה גבוה מ- 1,500 נקודות (מדד ת"א 25 יעמוד בסוף חודש אוגוסט מעל ל- 1,500 נקודות) האופציה תפקע בתוך הכסף, ערכה הפנימי של האופציה יהיה חיובי. האופציה תהיה רווחית עבור רוכש האופציה ומצד שני כותב האופציה יפסיד ממכירתה.
הסכום הכספי שרוכש האופציה ירוויח, זהו בדיוק אותו הסכום הכספי שכותב האופציה יפסיד. באופן תיאורטי הפסד של כותב האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל ובהתאמה הרווח של רוכש האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה של אופציות אוגוסט על מדד ת"א 25 נקבע על 1,532 נקודות.

שער הפקיעה 1,532 הוא מעל למחיר המימוש של האופציה (1,500 נקודות) ולכן ערכה הפנימי של האופציה יהיה חיובי, כלומר האופציה רווחית, למעשה שוויה יהיה 3,200 ש"ח.
חישוב שווי האופציה: 3,200 = 100 * (1,500 - 1,532)

המשמעות שהאופציה פוקעת בשווי של 3,200 ₪ היא שכותב האופציה הפסיד 3,200 ש"ח ממכירתה. כותב האופציה קיבל ממכירתה פרמיה של 800 ש"ח, ולכן ההפסד של כותב האופציה הסתכם ב 2,400 ש"ח, וזהו בדיוק הסכום שרוכש האופציה הרוויח.
חישוב ההפסד ממכירת האופציה: 2,400- = 100 * (800 - 3,200)

לסיכום:
בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ- 1,500 נקודות, שוויה החיובי של האופציה יהיה הפסדו של כותב האופציה.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה של אופציות אוגוסט על מדד ת"א 25 נקבע על 1,490 נקודות.

שער הפקיעה 1,490 הוא מתחת למחיר המימוש של האופציה (1,500 נקודות) ולכן ערכה הפנימי של האופציה יהיה אפס, כלומר האופציה איננה רווחית.
חישוב שווי האופציה: 1,000- = 100 * (1,500 - 1,490)
שווי האופציה איננו יכול להיות שלילי ולכן הערך הפנימי של האופציה הוא 0.

המשמעות שהאופציה פוקעת בשווי של אפס היא שלאופציה אין ערך פנימי וכותב האופציה הרוויח ממכירתה, כותב האופציה קיבל ממכירתה פרמיה של 800 ש"ח, וזהו בדיוק הסכום שהרוויח.
חישוב הרווח ממכירת האופציה: 800 = 0 - 800

שוויה של האופציה ביום הפקיעה הוא 0 ש"ח, הפרמיה שקיבל כותב האופציה ממכירתה היא 800 ש"ח, ולכן האסטרטגיה תהיה רווחית לכותב האופציה והוא ירווח את הפרמיה.
חישוב הרווח הסופי של האסטרטגיה: 800 = 0 - 800

לסיכום:
בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,500 נקודות, כותב האופציה ירוויח ממכירתה, ירוויח את הפרמיה שקיבל ממכירתה. עלותה.
על מנת לדעת מהו שער הפקיעה שממנו האסטרטגיה תהיה רווחית, יש למצוא את נקודת האיזון של האסטרטגיה.


תרחיש מספר 3:
מציאת נקודות האיזון.

הפרמיה שקיבל כותב האופציה היא 800 ₪, ומכיוון שבאופציות שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, הפרמיה מייצגת 8 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 8 = 100 / 800

מחיר המימוש של האופציה הוא 1,500 נקודות, מכירת האופציה מייצגת 8 נקודות ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,508 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,508 = 8 + 1,500

במידה ושער הפקיעה של אופציות אוגוסט על מדד ת"א 25 יקבע בדיוק בשער של 1,508 נקודות, הערך הפנימי של האופציה יהיה 800 ש"ח, וזהו בדיוק ההפסד של כותב האופציה, אך כותב האופציה קיבל פרמיה של 800 ₪ ממכירתה, כך שהוא לא הרוויח ולא הפסיד ממכירתה.
הכותב נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).

לסיכום:
כל שערי הפקיעה הנמוכים מנקודת האיזון (1,508 נקודות) יעבירו את האסטרטגיה של כתיבת האופציה לרווח קבוע מראש של 800 ש"ח, ומצד שני כל שערי הפקיעה הגבוהים מנקודת האיזון (1,508 נקודות) יעבירו את האסטרטגיה להפסד.
מהו גודל ההפסד? תלוי בשערי הפקיעה (באופן תיאורטי ההפסד איננו מוגבל).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעת מדד המעו"ף
(נקודות)
שווי אופציית C1500
(ש"ח)
פרמיה שהתקבלה מכתיבת
אופציית C1500 (ש"ח)
סה"כ רווח
(ש"ח)
סה"כ הפסד
(ש"ח)
1,450 0 800 800 0
1,460 0 800 800 0
1,470 0 800 800 0
1,480 0 800 800 0
1,490 0 800 800 0
1,500 0 800 800 0
1,508 (נקודת האיזון) 800- 800 0 0
1,510 1,000- 800 0 200-
1,520 2,000- 800 0 1,200-
1,530 3,000- 800 0 2,200-
1,540 4,000- 800 0 3,200-
1,550 5,000- 800 0 4,200-
1,560 6,000- 800 0 5,200-

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.