כתיבת אופציית PUT


אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

בניית האסטרטגיה: כתיבת אופציית PUT במחיר מימוש X.

הערות:
ההפסד מכתיבת האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל ולכן ישנה דרישת בטחונות.
הרווח מכתיבת האופציה מוגבל ושווה לסכום שקיבל כותב אופציה מכתיבתה.

דוגמא:
כתיבת אופציית P1480 OCT בשער קניה של 600 ₪.
האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית PUT (אופציית פוט/מכר) על מדד ת"א 25, במחיר מימוש 1480, שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש אוקטובר, ועלותה 600 ש"ח לרוכש.כתיבת אופציית PUT

האופציה המוצגת בדוגמא היא אופציית PUT (אופציית פוט/מכר) על מדד ת"א 25, במחיר מימוש 1480, שמועד פקיעתה הוא בסוף חודש אוקטובר, ועלותה 600 ש"ח לרוכש.


הסבר:
מחיר המימוש של האופציה הוא 1,500, ולכן נצפה לפקיעה הגבוהה מ- 1,500 נקודות.
במידה ושער הפקיעה של האופציות יהיה גבוה מ- 1,500 נקודות (מדד ת"א 25 יעמוד בסוף חודש אוקטובר מעל ל- 1,500 נקודות) האופציה תפקע מחוץ לכסף, ערכה הפנימי של האופציה יהיה אפס. האופציה לא תהיה רווחית לרוכש האופציה, והוא הפסיד את הפרמיה ששילם עבורה, אך מצד שני כותב האופציה ירוויח את הפרמיה שקיבל ממכירתה ולא יפסיד כסף ממכירתה, מכיוון שוויה הוא אפס.
במידה ושער הפקיעה של האופציות יהיה נמוך מ- 1,500 נקודות (מדד ת"א 25 יעמוד בסוף חודש אוקטובר מתחת ל- 1,500 נקודות) האופציה תפקע בתוך הכסף, ערכה הפנימי של האופציה יהיה חיובי. האופציה תהיה רווחית עבור רוכש האופציה ומצד שני כותב האופציה יפסיד ממכירתה.
הסכום הכספי שרוכש האופציה ירוויח, זהו בדיוק אותו הסכום הכספי שכותב האופציה יפסיד. באופן תיאורטי הפסד של כותב האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל ובהתאמה הרווח של רוכש האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל.


תרחישי פקיעה שונים של אופציות המעו"ף:


תרחיש מספר 1:
שער הפקיעה של אופציות אוקטובר על מדד ת"א 25 נקבע על 1,500 נקודות.

שער הפקיעה 1,500 הוא מעל למחיר המימוש של האופציה (1,480 נקודות) ולכן ערכה הפנימי של האופציה יהיה שלילי, כלומר שווי האופציה הוא אפס.
חישוב שווי האופציה: 2,000 = 100 * (1,480 - 1,500)

המשמעות שהאופציה פוקעת בשווי של 0 ש"ח. כותב האופציה הרוויח ממכירתה פרמיה של 600 ש"ח, וזהו בדיוק הסכום שרוכש האופציה הפסיד.
חישוב הרווח ממכירת האופציה: 600 = 0 - 600

לסיכום:
בכל שערי הפקיעה הגבוהים מ- 1,480 נקודות, כותב האופציה ירוויח ממכירתה, ירוויח את הפרמיה שקיבל ממכירתה.


תרחיש מספר 2:
שער הפקיעה של אופציות אוקטובר על מדד ת"א 25 נקבע על 1,440 נקודות.

שער הפקיעה 1,440 הוא מתחת למחיר המימוש של האופציה (1,480 נקודות) ולכן ערכה הפנימי של האופציה יהיה חיובי , כלומר האופציה רווחית, למעשה שוויה יהיה 4,000 ש"ח.
חישוב שווי האופציה: 4,000 = 100 * (1,440 - 1,480)

המשמעות שהאופציה פוקעת בשווי של 4,000 ש"ח היא שכותב האופציה הפסיד 4,000 ש"ח ממכירתה. כותב האופציה קיבל ממכירתה פרמיה של 600 ש"ח, ולכן ההפסד של כותב האופציה הסתכם ב 3,400 ש"ח, וזהו בדיוק הסכום שרוכש האופציה הרוויח.
חישוב ההפסד ממכירת האופציה: 3,400 = 600 - 4,000

לסיכום:
בכל שערי הפקיעה הנמוכים מ- 1,480 נקודות, כותב האופציה ירוויח ממכירתה, ירוויח את הפרמיה שקיבל ממכירתה.
על מנת לדעת מהו שער הפקיעה שממנו האסטרטגיה תהיה רווחית, יש למצוא את נקודת האיזון של האסטרטגיה.


תרחיש מספר 3:
מציאת נקודות האיזון.

הפרמיה שקיבל כותב האופציה היא 600 ש"ח, ומכיוון שבאופציות שוויה של כל נקודה במדד המעו"ף היא 100 ש"ח, הפרמיה מייצגת 6 נקודות במונחי פקיעה.
חישוב נקודות במונחי פקיעה: 6 = 100 / 600

מחיר המימוש של האופציה הוא 1,480 נקודות, מכירת האופציה מייצגת 6 נקודות ולכן נקודת האיזון תעמוד על 1,474 נקודות.
חישוב נקודת האיזון: 1,474 = 6 - 1,480

במידה ושער הפקיעה של אופציות אוגוסט על מדד ת"א 25 יקבע בדיוק בשער של 1,474 נקודות, הערך הפנימי של האופציה יהיה 600 ש"ח, וזהו בדיוק ההפסד של כותב האופציה, אך כותב האופציה קיבל פרמיה של 600 ש"ח ממכירתה, כך שהוא לא הרוויח ולא הפסיד ממכירתה.
הכותב נמצא במצב של break-even point (יש להתחשב בעמלות המסחר).

לסיכום:
כל שערי הפקיעה הנמוכים מנקודת האיזון (1,474 נקודות) יעבירו את האסטרטגיה של כתיבת האופציה לרווח קבוע מראש של 600 ש"ח, ומצד שני כל שערי הפקיעה הגבוהים מנקודת האיזון (1,474 נקודות) יעבירו את האסטרטגיה להפסד.
מהו גודל ההפסד? תלוי בשערי הפקיעה (באופן תיאורטי ההפסד איננו מוגבל).טבלת עזר לבניית גרף רווח/הפסד:

שער פקיעת מדד המעו"ף
(נקודות)
שווי אופציית P1480
(ש"ח)
פרמיה שהתקבלה מכתיבת
אופציית P1480 (ש"ח)
סה"כ רווח
(ש"ח)
סה"כ הפסד
(ש"ח)
1,410 7,000- 600 0 6,400-
1,420 6,000- 600 0 5,400-
1,430 5,000- 600 0 4,400-
1,440 4,000- 600 0 3,400-
1,450 3,000- 600 0 2,400-
1,460 2,000- 600 0 1,400-
1,470 1,000- 600 0 400-
1,474 (נקודת האיזון) 600- 600 0 0
1,480 0 600 600 0
1,490 0 600 600 0
1,500 0 600 600 0
1,510 0 600 600 0
1,520 0 600 600 0
1,530 0 600 600 0
1,540 0 600 600 0

ראו גרף רווח/הפסד המתאר תרחישים שונים של פקיעת האופציות שתוארו לעיל.