כתיבת אופציות


כתיבת אופציית CALL


בניית האסטרטגיה:

כתיבת אופציית CALL במחיר מימוש X.
אסטרטגיה זו מתאימה לשוק יורד (כאשר צופים ירידה במדד המעו"ף).

הערות:
ההפסד מכתיבת האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל ולכן ישנה דרישת בטחונות.
הרווח מכתיבת האופציה מוגבל ושווה לסכום שקיבל כותב אופציה מכתיבתה.

הסבר

כתיבת אופציית CALL


כתיבת אופציית PUT


בניית האסטרטגיה:

כתיבת אופציית PUT במחיר מימוש X.
אסטרטגיה זו מתאימה לשוק עולה (כאשר צופים עליה במדד המעו"ף).

הערות:
ההפסד מכתיבת האופציה עשוי להיות בלתי מוגבל ולכן ישנה דרישת בטחונות.
הרווח מכתיבת האופציה מוגבל ושווה לסכום שקיבל כותב אופציה מכתיבתה.

הסבר

כתיבת אופציית PUT